Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 11-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK Na 18 35
Chiều OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 17
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 18 34
Chiều OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 16
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 19 37
Chiều OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 18
Thắng (1679448044) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 13 25
Chiều OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK 12


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ