Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 07-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 12 22
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 10
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK Na OK OK OK OK Na 12 24
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK 12
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK 6 14
Chiều OK OK OK OK OK Na OK OK 8
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK 11 22
Chiều OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK 11


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ