Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 01-2022

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 15 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK 14
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 15 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 14
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 15 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK Na OK Na OK 14
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 15 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK Na OK Na OK 14

Quay về màn hình chính

- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ