Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 06-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 15 30
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK Na Na 15 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 14
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 15 30
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 15
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK Na OK OK OK OK 15 30
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 15
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK Na OK Na OK OK OK OK OK OK 15 30
Chiều OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 15
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15 30
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15 30
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15 30
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK 11 21
Chiều OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 10

Quay về màn hình chính

- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ