Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 05-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK 4 9
Chiều OK OK OK OK OK 5
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK 5 9
Chiều OK OK OK OK 4
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK 5 10
Chiều OK OK OK OK OK 5
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK 5 10
Chiều OK OK OK OK OK 5
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK 5 10
Chiều OK OK OK OK OK 5
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK Na 6 11
Chiều OK OK Na OK OK 5
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK Na 6 11
Chiều OK OK OK OK OK 5
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK Na 6 11
Chiều OK OK OK OK OK 5
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK Na 6 11
Chiều OK OK OK OK OK 5

Quay về màn hình chính

- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ