Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 10-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15 31
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 16
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 14 28
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 14
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK 14 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 15
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 13 27
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 14
Thắng (1679448044) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK Na OK OK OK OK OK OK Na Na OK Na OK OFFOFFOFFOFF 13 24
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OFFOFFOFF 11

Quay về màn hình chính

- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ