Bảng chấm công từ ngày 1 đến 29 tháng 02-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK Na 9 16
Chiều OK OK OK OK OK OK OK 7
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK Na OK OK Na 9 16
Chiều OK OK Na OK OK OK OK 7
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK Na 8 14
Chiều OK OK OK OK OK Na 6

Quay về màn hình chính

- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ