Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 11-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK Na 4 8
Chiều OK OK OK OK 4
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK Na 4 8
Chiều OK OK OK OK 4
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 20 42
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 20 41
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21 43
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11 22
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11

Quay về màn hình chính

- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ