Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 09-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 2
Chiều Na Na 2
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 18 35
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 17
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 16 33
Chiều Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK Na OK 17
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 17 34
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 17
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0

Quay về màn hình chính

- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ