Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 05-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 24 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 20
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK 22 41
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK 3 7
Chiều Na OK Na Na 4
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 1
Chiều Na 1


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ