Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 08-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15 28
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 13
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 16 29
Chiều OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK 13
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK Na OK OK OK Na OK OK OK OK OK Na 16 29
Chiều OK OK Na Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK 13
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ