Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 11-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 22
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 22
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21 43
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22
Thắng (1679448044) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK Na OK OK OK OK OK OK Na Na OK Na OK OK OK OK OK OK OK Na 20 39
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 19


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ