Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 09-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 10 19
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK 9
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 11 20
Chiều OK OK Na OK OK OK OK OK OK 9
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 10 18
Chiều OK OK OK OK OK Na OK OK 8
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
Thắng (1679448044) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ