Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 07-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 24 42
Chiều OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 18
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 24 41
Chiều OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 17
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 22 41
Chiều OK OK OK Na OK Na Na OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 20 38
Chiều Na OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 18


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ