Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 08-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 13 24
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK Na OK OK OK OK Na OK 13 26
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK 13
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK OK 7 16
Chiều OK OK OK OK OK Na OK OK OK 9
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 12 24
Chiều OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK 12


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ