Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 10-2020

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Tùng (3913817251) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na Na 2 4
Chiều Na Na 2
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na Na Na 3 4
Chiều Na 1
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na 1 1
Chiều 0
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK 2 5
Chiều Na Na Na 3
Thắng (1679448044) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OFFOFFOFFOFF Na 2 4
Chiều OK OFFOFFOFFNa 2


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ