Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 01-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK Na Na OK OK 15 28
Chiều OK OK OK Na OK Na OK OK OK Na OK OK OK 13
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK Na OK OK 15 30
Chiều OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK 15
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK 5 10
Chiều OK OK OK OK OK 5
Thắng (1679448044) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 12 25
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK Na 13


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ