Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 11-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 21 41
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK Na Na Na 20
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 18 36
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 18
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 22 42
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK Na Na 20
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK 16 31
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK 16 31
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 16 32
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 16
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 14


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ