Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 05-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19 38
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 19 37
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 18
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 18 37
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK 19
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK 14 29
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 15
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19 39
Chiều OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 20
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK 3 6
Chiều Na OK OK 3
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK 2 4
Chiều OK OK 2
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK 3 6
Chiều Na OK OK 3
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK 2 5
Chiều Na OK OK 3


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ