Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 06-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21 42
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19 37
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 18
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK 22 43
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK Na OK OK 21
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21 42
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK Na OK OK OK OK OK 22
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK Na OK OK OK OK 22
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ