Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 09-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na Na 2 3
Chiều Na 1
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 22 45
Chiều OK OK OK OK Na Na OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 23
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 23 46
Chiều OK OK OK OK Na Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 23
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 23 46
Chiều OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 23
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ