Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 10-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 2
Chiều Na Na 2
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 43
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 20 41
Chiều Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK 21
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21 42
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ