Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 07-2022

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK Na OK 21 43
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK Na 22
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK Na OK 21 43
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na 22
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19 38
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 19


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ