Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 08-2022

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK 23 46
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK Na Na OK OK OK OK OK 23
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK 23 46
Chiều OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK Na Na OK OK OK OK OK 23


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ