Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 07-2022

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK Na Na 4 8
Chiều OK OK Na Na 4
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na Na Na 3 4
Chiều OK 1
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK 3 6
Chiều OK OK OK 3
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK 4 8
Chiều OK OK OK OK 4


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ