Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 09-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 43
Chiều OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na 11 14
Chiều Na Na OK 3
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK Na OK OK OK OK OK Na OK OK OK Na OK 23 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 23 44
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 21
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 24 47
Chiều OK OK Na OK Na OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK OK OK Na Na 23
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK OK OK OK 17 34
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 17
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 17 34
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 17
[ĐN] - Qua (1438282026) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11 22
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11
[ĐN] - Sương (347380267) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Na OK OK OK 17 34
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 17


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ