Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 06-2023

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
[ĐN] - Trọng (3327693355) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na OK Na Na OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 22 42
Chiều OK OK Na Na OK Na OK Na Na OK OK Na Na Na Na OK OK Na OK Na 20
[ĐN] - Vy (3503576114) [ Đăng ký nghỉ] Sáng Na Na Na 3 4
Chiều OK 1


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ